Obchodní podmínky

 
 


Obchodní podmínky společnosti MERXBAUER s.r.o.

Tyto obchodní podmínky se vztahují pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností MERXBAUER s.r.o. od 1. ledna 2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost MERXBAUER s.r.o., se sídlem Vožická 255, 391 37 Chotoviny, IČ: 26030748, bankovní spojení KB, a.s.: 9880227/0100 (CZK), zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C 10235 vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích a kupujícího (dále jen „zákazník“ nebo „spotřebitel“).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským
zákoníkem (č. 89/2012 Sb. dále jen „OZ“) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami
obchodním zákoníkem (č. 513/1991 b.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů
Prodávající (dále též jako „provozovatel“ a „dodavatel“) je obchodní společnost MERXBAUER s.r.o., se sídlem Vožická 255, 391 37 Chotoviny, IČ: 26030748, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C 10235 vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích. MERXBAUER s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našich internetových obchodů je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se
rozlišuje kupující, který je potřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen „spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je „podnikatel“. Za podnikatele se považuje také každá
osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele
Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění
nabízeného zboží dodavatelem na stránkách jeho obchodů, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem.
Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mail zadaný
kupujícím, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM“.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží
kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,
včetně reklamačního řádu reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré
podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů nutných pro posouzení reklamace apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní
smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb OZ).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc
tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad,
pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na
výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc
má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
reklamační řád prodávajícího.
Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém
obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14
dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, nejlépe čísla nákupního daňového dokladu, data nákupu a čísla bankovního účtu pro vrácení peněz. Poznámka: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti.
Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mitaspneu.cz.
V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost
bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně
vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména, v
případě smluv:
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání, požadavku spotřebitele nebo pro jeho
osobu,
• o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však
neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a technických
důvodů jej není možné vrátit
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně
nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.
Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších
zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě
elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
Zpětný odběr pneumatik
Zákazník je oprávněn bezplatně odevzdat použité pneumatiky, duše, vložky v množství
odpovídajícím jím zakoupených pneumatik, duší a vložek a to ve sběrném místě se nacházejícím se v místě sídla společnosti prodávajícího. Zpětný odběr je možný po předchozí telefonické, emailové dohodě buď osobně, nebo zasláním na adresu prodávajícího a to do 120 dní od dodání nového zboží, odevzdávané pneumatiky musí být demontovány z ráfků.
Zákazník je taktéž oprávněn vrátit použité pneumatiky, duše, vložky či ráfky ve sběrnách 
určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Závěrečná ustanovení
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
info@mitaspneu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den
uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření
kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014